VäxtEko


Tidskrift/serie: Röbäcksdalen meddelar
Utgivare: SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Utgivningsår: 1994
Nr/avsnitt: 8
Författare: Nilsson B.
Adress: SLU-Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap Avd. för trädgårdsodling Box 4097 904 03 Umeå.
Ingår i...: 8:e regionala lantbruksskonferensen för norra Sverige den 27-28 september 1994, Umeå.
Titel: Allåkerbär - odlingsteknik
Huvudspråk: Svenska
Målgrupp: Rådgivare.
Nummer (ISBN, ISSN): ISSN 0348-3851, ISRN NLBRD-M--8:94--SE

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper.

Allåkerbär - odlingsteknik

Bo Nilsson

Inledning

Allåkerbär, Rubus x stellarcticus, är en hybrid mellan vårt vanliga nordiska åkerbär, Rubus arcticus och ett åkerbär, rubus stellatus som förekommer i mellersta ocoh södra Alaska. Genom ett framgångsrikt korsningsarbete på Öjebyns forskningsstation lyckades statshortonom Gunny Larsson framställa denna hybrid. Allåkerbär uppträdde på den svenska marknaden för cirka femton år sedan och marknadsfördes som ett nytt härslag för hemträdgården. Under nittiotalet har intresset för allåkerbär mer och mer kommit att beröra yrkesmässigt drivna odlingar. I och med detta har också behovet uppstått att lösa odlingstekniska frågor som till exempel plantering, skötsel, växtnäringstillförsel och skörd.

En odling av allåkerbär ger om skörden företas manuellt delikatessbär lämpliga exempelvis för garneringar och finare maträtter. Genom den manuella skörden plockas alltid bär av högsta kvalitet.

Om skörden sker genom att ett mekaniskt element införs, kommer såväl bär av högsta som bär av lägsta kvaliteter med. Denna skörd är mer lämpad för industriellt bruk, exempelvis framställning av saftkoncentrat för likörframställning m.m.

Det arbetsmoment som är mest tidskrävande i en odling av allåkerbär är den manuella skörden och just detta kan vara en storleksbegränsande faktor för odlingarna.

Projektet odlingsteknik

Vid Avd. för trädgårdsodling pågår för närvarande studier över hur odlingstekniken kan påverka utveckling och avkastning hos allåkerbär.

Delar av dessa studier genomförs i samarbete med enheten för näringsforskning, Umeå universitet.

För närvarande arbetar vi speciellt med frågor som rör beståndets reproduktionsförmåga efter en mekanisk skörd som innebär bortförsel av såväl bär som ris.

Dessutom studeras effekten av grundgödsling med handelsgödsel alternativt stallgödsel samt olika kombinationer av tillskottsgödsling efter skörd.

Syftet med denna del av projektet är att utarbeta gödslingsnormer samt att kunna definiera näringsstatus i odlingar.

Projektet allåkerbär - odlingsteknik ingår i ett större ramprogram för bär, grönsaker och svamp och finansieras av länsstyrelsen i Västerbottens län.