VäxtEko


Tidskrift/serie: Växtpressen
Utgivare: Hydro Agri AB
Redaktör: Hyltén-Cavallius I.
Utgivningsår: 1998
Nr/avsnitt: 1
Författare: Nordin B.
Titel: Ny rekordskörd av tomat i växthus - 52 kg per m2
Huvudspråk: Svenska
Målgrupp: Rådgivare, praktiker
Nummer (ISBN, ISSN): 0246-4989

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper.
OBS! Fotografier och/eller figurer i dokumentet har utelämnats.
Läs dokumentet i originallayout i en PDF-fil

Ny rekordskörd av tomat i växthus - 52 kg per m2

Bengt Nordin

I VäxtPressen nr 4, 1994, skrev vi en artikel om tomatodlare Boris Larsson i Viken, som då nådde rekordskördar kring 45 kg/m2. Boris har sedan dess utökat sitt företag med ytterligare ett växthus på 4000 m2 och har numera totalt 10650 m2 växthusyta. I detta nya växthus har Boris under 1997 som första svenska tomatodlare skördat över 50 kg tomater per kvadratmeter!

Den "magiska gränsen" 50 kg passerades den 3 november och slutresultatet blev 52,3 kg/m2 då säsongen var slut vecka 46. Totalt sett över hela växthusytan skördades 47,3 kg/m2. Normalskörden för svensk tomatodling ligger mellan 35-40 kg/m2 och år.

Boris köpte in sina 38 dagar gamla tomatplantor från Danmark för leverans under vecka 3 och placerade ut dem i växthusen med en planttäthet på 2,5 plantor per m2. Varje enskild planta blev cirka 8 m lång och producerade 26-27 klasar.

Bidragande faktorer för att nå rekordskördar

För att nå höga skördar krävs en duktig företagare och duktig personal, men också tekniska förutsättningar för att kunna kombinera de olika tillväxtfaktorerna på ett optimalt sätt. Hos Boris Larsson finns klimat- och gödseldatorer som bland annat hjälper till att styra odlingen med hjälp av inmatade värden. Det nya venlohuset släpper in mycket ljus eftersom glasen är stora (2,08 x 1,25 m) och antalet spröjsar är minimerat jämfört med äldre hus. De mjöldaggstoleranta tomatplantorna är placerade med 47 cm mellanrum i raden, vilket ger mer ljus till den enskilda plantan i förhållande till de äldre husen där avståndet mellan plantorna är 34 cm.

Vid högsommarväder med mycket solinstrålning är det viktigt att lufttemperaturen aldrig blir för hög i växthuset. Ett utvändigt sprinklersystem sköter om detta genom att kyla ner luften innan den kommer in i växthuset samtidigt som det bidrager till att höja luftfuktigheten i växthuset som aldrig får vara under 70 %.

Koldioxid höjer skörden med minst 10 procent

Med bra ljusförhållande och tillgång till vatten blir koldioxid (CO2) den begränsande faktorn i fotosyntesens produktion. Som energikälla använder sig Boris Larsson av naturgas, och vid förbränningen av denna erhålls mycket ren koldioxid som restprodukt. Denna förs ut i växthusen via perforerade plastslangar. Produktionen kan praktiskt taget alltid ökas genom tillförsel av koldioxid och man talar idag om att grönsaksodlarna i växthus kan höja sina skördar med minst 10 procent genom tillförsel av koldioxid. Boris tillsätter extra koldioxid cirka 1 timme efter solens uppgång och försöker hålla en halt av 800 ppm i växthuset då det ej luftas (i atmosfärens luft finns ca 340 ppm CO2).

Boris Larsson i Viken tar år efter år rekordskörd med SuperbaTM och KalksalpeterTM Gartnervara.

Många duktiga medarbetare i växthuset

Personalen hos Boris är duktig och ansvarstagande. Var och en sköter sin avdelning och kontrollerar och sköter plantorna med stor omsorg. Andra viktiga arbetare i växthuset är alla nyttodjur som sköter den biologiska bekämpningen och humlorna som står för pollineringen. Leverantör av dessa nyttodjur är Svenska Predator AB som för övrigt är ett dotterbolag till Hydro Agri.

SuperbaTM Grön-konceptet

Växtnäringen är en viktig parameter för att nå ett bra resultat och mottot för Boris är att aldrig ändra på ett bra gödslingskoncept. Han har sedan många år använt sig av Hydro Agris produkter SuperbaTM Grön och och KalksalpeterTM Gartnervara. Superba Grön är en vattenlöslig NPK-produkt. Dessutom kompletteras med SuperbaTM Magnitrat eller Bittersalt för att tillgodose magnesiumbehovet.

KalksalpeterTM Gartnervara en unik kvävekälla

Det unika med KalksalpeterTM Gartnervara är att den är baserad på lättupptagbart nitratkväve och kalcium som vi grönsaksodlare vill ha till våra plantor, säger Boris.

Inför 1998 års odlingssäsong har Boris investerat i en ackumulatortank på 120 m3. Detta innebär att han kommer att kunna elda mitt på dagen då fotosyntesen är som intensivast och då utvinna effektiv koldioxid. Samtidigt kan värmen sparas i ackumulatortanken till de tidpunkter på dygnet då värmen behövs. Detta blir ett steg som gör att koldioxiden används på ett effektivare sätt och kanske bidrar till nya rekordskördar i framtiden.